PDA

View Full Version : D?ch v? dang tin thuê lên hon 15.000 di?n d*n - Mr.D?c: 0988.741.350microbig887
02-27-2013, 04:55 AM
D?ch v? dang tin thuê di?n d*n (https://sites.google.com/site/dichvudangtinthuediendan365)

D?ch v? dang tin thuê lên hon 15.000 di?n d*n rao v?t l* m?t trong 3 d?ch v? qu?ng cáo giá r? du?c yêu th*ch nh?t nam 2012, d? dáp ?ng l?i lòng( tình) yêu thuong t? ph*a khách h*ng, nam 2013 dón ch*o s? phát tri?n "r?c r?" c?a n?n kinh t?. Mr.D?c: 0988.741.350 cùng nhóm th?c hi?n s? mang d?ch v? dang tin thuê lên di?n d*n rao v?t v?i giá r? hon v* mang nhi?u th*nh công hon n?a d?n khách h*ng!
Dã bao nhiêu l?n b?n t? h?i mình:

Khách h*ng c?a mình dã di dâu h?t trong nam 2012?


D?i th? c?a mình l?y dâu khách h*ng nhi?u th??
Ch?c nh?ng "th?ng" d?i th? kia chi r?t nhi?u cho ngân sách qu?ng cáo
Mình mu?n m? r?ng d?a di?m kinh doanh, nhung gi?i thi?u cho khách h*ng m?i ki?u gì dây?? khi mình ch?ng mu?n t?n nhi?u ngân sách cho marketing!
D?ch v? dang tin di?n d*n - Mr.D?c: 0988.741.350 có ph?i r? nh?t, v* hi?u qu? hon so v?i các d?ch v? dang tin qu?ng cáo noi khác không?
Th? tru?ng internet dâu l* noi thu hút khách h*ng ( t? d?ch v? n*o)
Mình b? ti?n ra thuê d?ch v? n*o dang tin ( ch? có th? l* Mr.D?c: 0988.741.350) v* mình s? nh?n du?c k?t qu? bán h*ng x?ng dáng!+D?ch v? dang tin thuê di?n d*n rao v?t Mr.D?c: 0988.741.350, dáp ?ng du?c t?t c? các nhu c?u kh?t khe nh?t c?a khách h*ng
1. Giá c? r?, phù h?p v?i m?i ngu?i, ch?t lu?ng ph?c v? t?t, su?t 24h/365+1ng*y
2. Gi?i quy?t ngay v?n d? lu?ng truy c?p, khi?n nhi?u khách h*ng xem website h*ng hóa c?a b?n hon.
3. D? ph? tin qu?ng cáo c?a b?n r?ng kh?ng khi?p
4. Hi?n th? tin qu?ng cáo trên các di?n d*n rao v?t c?a vi?t nam, di?n d*n th?o lu?n, website rao v?t l?n nh?t vi?t nam
5. Giúp khách h*ng tìm th?y d?ch v? c?a b?n ngay khi c?n
6. Nhi?u ngu?i bi?t d?n s?n ph?m c?a b?n hon, công ty c?a b?n hon
7. Ti?p c?n v?i 32 tri?u khách h*ng internet c?a vi?t nam
8. L*m n?i b?t thuong hi?u c?a b?n trên internet
9. N?u l* b?t d?ng s?n, th?i trang, d?ch v?, d*o t?o, kinh doanh tr?c tuy?n......... thì dây dúng l* s? l?a tr?n ho*n h?o

Chìa khóa th*nh công l* d?ch v? dang tin thuê
M?t b?ng so sánh du?c thi?t l?p ra khi?n nhi?u không kh?i kinh ng?c, vì sao D?ch v? dang tin thuê di?n d*n Mr.D?c: 0988.741.350 l?i chi?m du?c nhi?u s? uu ái c?a khách h*ng nhu v?y
Qu?ng cáo rao v?t - Mr.D?c 0988.741.350-yahoo: duckent_tc: Các D?ch v? qu?ng cáo khác dang trôi n?i có trên m?ng:
1.H? tr? khách h*ng liên t?c, m?i noi, 24h/365+1 ng*y

2.Giá r? nh?t, ch?t lu?ng t?t nh?t, vì th? du?c r?t nhi?u khách h*ng tin tu?ng! chúng tôi hãnh di?n vì di?u dó
3. Cho khách h*ng t? so?n tin, v* du?c thay d?i tin dang b?t c? lúc n*o, ho?c do chúng tôi so?n tin h?, v* d?u du?c t?i uu hóa, có hình ?nh v* link
4. Dang tin rao v?t giá r? 24h - Mr.D?c 0988.741.350 s? d?ng sever riêng v?i thông s? "kh?ng long" 16GB ram, m?ng 100mb/s, nên dang tin g?p 10 noi khác, ch?t lu?ng ?n hon nhi?u l?n, r?t nhanh trong ng*y có k?t qu? báo cho khách h*ng
5. K?t qu? du?c luu v*o file excel, g?i qua email, d? khách d? ki?m tra h*ng ng*y

6. Dang dúng chuyên m?c, link t?n t?i lâu thu?ng l* >80%, cái n*y ph?i r?t ch*nh xác

7. Các d?ch v? khuy?n mãi h?p d?n, dang ký 1 th*ng còn du?c h? tr? thêm m?t hai, th?m ch* c? tu?n sau

8. Các d?i tác l?n dã s? d?ng, các cá nhân kinh doanh. Chúng tôi vinh d? vì di?u dó

9. Dang lên c? các trang nhu: rongbay, rao vat...

10. Ho*n ti?n 100% n?u dang thi?u 1 link trong ng*y ( thu?ng l* th?a ~100 link)

11. Giúp khách h*ng t?o b*i vi?t v?i n?i dung hay, thu hút ngu?i d?c, khi?n cho ai d?c xong cung mu?n d?c l?i

12. Du?c s? d?ng d?ch v? th? gói test trong 1 ng*y


1.Nh?n ti?n xong, du?ng ai n?y di, ho*n th*nh d?ch v?, coi khách h*ng nhu chua quen

2. Giá d?t, ch?t lu?ng nhu h*ng t*u, khách h*ng dang ký 1 l?n xong ch?y m?t dép

3. Khách h*ng dang ký 30 ng*y. v?n ch? có 1 n?i dung, không du?c thay d?i, nh? thay d?i có khi còn thái d?


4. Thu?ng dang b?ng tay, m?ng y?u, dang t?m 300tin có khi ph?i kh?i d?ng l?i moden do dùng t?n bang thông, th?i gian dang tin r?t lâu, d? báo cáo k?t qu? cho khách h*ng, ch? nhu ru?i mu?i d? v?i d?i b*ng

5. Hôm n*o th*ch thì g?i, không th?y g?i khách h*ng nh?c, thì nói l* "quên" r?i hì h?c dang tin th?y k?t qu? g?i cho khách h*ng
6. Các noi khác, dang lung tung cho có l?, thu?ng b? band nick ho?c xóa b*i vi?t, t? l? t?n t?i link t?m >50%

7. L*m gì có chuy?n dó, dang ký 30 ng*y xong, h?t 30 ng*y, l* xong! quá phu ph*ng


8. không thê tìm du?c di?u dó9. N?m mo cúng s? không th? dang v?i s? lu?ng l?n


10. M?c nhiên v?i các s? li?u dang thi?u, coi nhu không bi?t


11. N?u khách h*ng không vi?t, thì h? t? vi?t v?i các n?i dung h?i h?t, nh?t nh?o, d?c m* nhu không d?c!

12. Khách h*ng mu?n th? thì b? ti?n ra, thuê luôn dùng th? 30 ng*y
Luôn kh?ng d?nh s? d?n d?u v? kinh nghi?m, v? hi?u qu?, v? giá th*nh! m?t l?n n?a chúng tôi xin c?m on quý khách h*ng dã d?ng h*nh v* cùng chúng tôi di t? th*nh công n*y t?i th*nh công khác. Chúng tôi luôn c? g?ng d? ph?c v? quý khách h*ng t?t hon!
B?ng giá dich vu dang tin dien dan (https://sites.google.com/site/dichvudangtinthuediendan365/) h?p d?n nh?t t? tru?c t?i nay:

GÓI Siêu nh? (còn du?c g?i l* gói test)
- Chi ph* : 400.000 VND / 01 tháng (+0 ng*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 150 tin m?i ng*y. (+5 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI Pro1
- Chi ph* : 800.000 VND / 01 tháng (+1 ng*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 400 tin m?i ng*y. (+10 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI Pro2
- Chi ph* : 1.300.000 VND / 01 tháng (+1 ng*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang
- 700 cho tin m?i ng*y. (+10 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI Pro3
- Chi ph* : 2000.000 VND / 01 tháng (+2 ng*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang
- 1000 cho tin m?i ng*y. (+15 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI Pro4
- Chi ph* : 2.500.000 VND / 01 tháng (+2 ng*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 1400 tin m?i ng*y. (+15 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI Pro5
- Chi ph* : 3.000.000 VND / 01 tháng (+2 ng*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 1800 tin m?i ng*y. (+20 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI Pro6
- Chi ph* : 4.500.000 VND / 01 tháng(+3 ng*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 2,400 tin m?i ng*y. (+20 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI Pro7
- Chi ph* : 6.500.000 VND / 01 tháng (+4 ng*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang
- 3,600 tin m?i ng*y. (+25 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI Pro8
- Chi ph* : 10.000.000 VND / 01 tháng (+5 ng*y)
- Biên so?n n?i dung tin dang
- 5000 tin m?i ng*y. (+35 link trên site rao v?t l?n vd: rong bay, raovat, vat gia...)
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.
+ H?p d?ng 3 tháng gi?m 5%
+ H?p d?ng 6 tháng gi?m 10%
+ H?p d?ng 2 tháng gi?m 15%
Liên h? ngay v?i: Mr.D?c 0988.741.350 d? du?c s? d?ng d?ch v? t?t nh?t, ch?t lu?ng t?t nh?t, giá th*nh h?p lý nh?t
Th*nh công v?i d?ch v? dang tin di?n d*n
ch? có chúng tôi, m?i mang l?i hi?u qu? d*ch th?c cho các b?n! hãy tin tu?ng v* giao các nhi?m v? khó cho chúng tôi d? chúng tôi tru?ng th*nh, v* luôn vu?t qua khó khan trong kinh doanh cùng quý khách h*ng
Th?t không sai n?u g?i D?ch v? dang tin thuê di?n d*n Mr.D?c: 0988.741.35 l* cách chim s?t cho thuong hi?u v* cách ti?p thì khách h*ng c?a các b?n s? cùng bay cao!

ewadz3006
02-27-2013, 04:59 AM
Oh. O.k. i see now